TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH-ROBOTY ZIEMNE 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  

    

Celem wykładów i przedmiotu jest zapoznanie studentów z  uwarunkowaniami technologią ,zasadami  projektowania ,sposobami wykonywania i prowadzenia robót ziemnych pod obiekty kubaturowe, liniowe, drogowe, omówienie właściwości gruntów ze względu na prowadzenie robót ziemnych, zasad określania ilości robót ziemnych, planowania przemieszczania mas ziemnych ,zdejmowania ziemi roślinnej oraz  wykonywania wykopów ,skarp i nasypów, odwadnianie wykopów.

    Celem wykładu  jest zapoznanie  ze sposobami wykonywanie robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego z zastosowaniem koparek, ładowarek, spycharek, zgarniarek i równiarek oraz zasadami wykonywania robót przy zagęszczaniu gruntu i jego wzmacnianiu.

    Wykład  zawiera omówienie wykonywanie robót  metodą bez wykopową, wykonywania wykopów  wąsko przestrzenne pod instalacje oraz omówienie niezbędnej dokumentacji formalnej, projektowej i   technicznej dla robót ziemnych.

   Omówieniu podlegają również ścianki szczelne i szczelinowe, sposoby wzmacniania gruntów, warunki wykonywania i odbioru robót ziemnych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy podczas robót ziemnych oraz nowoczesne technologie w robotach ziemnych ,gps. laserowe, programy komputerowe.

   Dodatkowo podstawy wykonywania głębokich wykopów, ścianki szczelinowe w robotach ziemnych, prawo budowlane i rozporządzenia w robotach ziemnych, eurokody w zakresie robót ziemnych, specyfikacje techniczne, normowanie techniczne w zakresie robót ziemnych, kosztorysowanie robót ziemnych.

Przedmioty związane z Technologią Robót Ziemnych to: Geologia, Geotechnika Inżynierska, Mechanika Gruntów ,Budowli ,Fundamentowanie.

   Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny i ustny lub kolokwium zaliczeniowe z wykładu, projekt techniczny elementów robót ziemnych-wykop pod budynek, referat indywidualny z prezentacją ppt.

 

NAZWA PLIKU
 
Plik w formacie
.PDF
PODSTAWOWA LITERATURA DO PRZEDMIOTU TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH -ROBOTY ZIEMNE CZ.1  TU KLIKNIJ                  
ZASADY OPRACOWANIA ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH I REFERATÓW  Z PRZEDMIOTU ROBOTY ZIEMNE  WST KATOWICE TU KLIKNIJ                   
WYKŁAD TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ZIEMNE CZ.1 WST KATOWICE TU KLIKNIJ                   

 

NAZWA PLIKU
 
Plik w formacie
.PDF
01-ZAKRES  WYKŁADÓW  ROBOTY ZIEMNE. TU KLIKNIJ
03-ROBOTY ZIEMNE OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA  ROBÓT ZIEMNYCH TU KLIKNIJ
02-ROBOTY ZIEMNE PODSTAWY CZ.1 TU KLIKNIJ
04-ARTYKUŁ ROBOTY ZIEMNE W BUDOWNICTWIE  PODSTAWY CZ.1  TU KLIKNIJ  

05- ZASADY OBLICZANIA MAS ZIEMNYCH W WYKOPACH MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ

 TU KLIKNIJ  

06-TEMATY REFERATÓW INDYWIDULANYCH DLA STUDENTÓW   TRB ROBOTY ZIEMNE

TU KLIKNIJ

 

 

 

student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2015 by Krzysztof Michalik