SEMINARIUM DYPLOMOWE

DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

PROMOTOR PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH


   Co rocznie po egzaminach w zakresie przedmiotu Zabezpieczenia Budynków na terenach Górniczych, a przed przedmiotem Budownictwo Miejskie zapraszam studentów do pisania pod moim kierunkiem pracy dyplomowych inżynierskich.

Podczas naszej współpracy stwierdzam, że  zaangażowanie w studia, rzetelność i terminowość pozwoli nam wspólnie przygotować prace inżynierskie w pierwszych terminach egzaminów inżynierskich i obron prac dyplomowych oraz umożliwi kontynuowanie studiów na studiach magisterskich.

Jeżeli  nie dokonaliście wyboru Promotora i tematyki pracy inżynierskiej  oczywiście zapraszam do współpracy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani jakimś tematem z budownictwa jako tematem pracy dyplomowej  to oczywiście służę swoją pomocą, w przypadku braku tematu proponuję tematy w zakresie technologii robót budowlanych, projektowania elementów konstrukcji budynków, diagnostyki budowlanej, procedur administracyjnych w budownictwie, procesów inwestycyjnych i innych tematów budowlanych 

Przewiduję jako Promotor zajęcia na Seminarium Dyplomowym pomagające studentom na przygotowanie prac dyplomowych.


Zakres Seminarium Dyplomowego:


1.Zajęcia w zakresie tematyki ,struktury, metodologii wykonywania prac inżynierskich.

 

2.Pomoc w wyborze tematu pracy, sformułowaniu założeń i warunków brzegowych pracy.

 

3.Planowanie prac  dyplomowych i inżynierskich.

 

4.Dobór podstaw prawnych ,teoretycznych, literatury,

 

5.Stała korekta  pracy.

 

6.Dostępność do sprzętu diagnostycznego w zakresie diagnostyki budynków.

 

7.Dostepność do Laboratoriów WST.

 

8.Stała dostepność Recenzenta pracy.

 

9.Pryzgotowanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point(ppt) do obrony.

 

10.Przygotowanie do obrony i egzaminu inżynierskiego.

 

11.Obrona pracy inżynierskiej.


Oferuję również Praktykę Dyplomową w zakresie realizacji inwestycji i projektowania  zgodnie z wymaganiami uczelci w:


Biurze Projektowym Konstruktor w Chrzanowie ul.Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanow

 

www.biurokonstruktor.com.pl


lub


Biurze Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych z zakresu Budownictwa

 

www.rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl


Stały dostęp i pomoc jest realizowania za pomocą:


1.Strona internetowa z materiałami dydaktycznymi:


www.wykladowca.biurokonstrukor.com.pl


2. Dostępność Promotora:


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


tel.32 623 50 18

 

fax.32 625 0623

 

tel.kom.602 32 61 61


3.Seminarium wyjazdowe:sala szkoleniowa i audiowizualna w siedzibie

 

  Biura Projektowego „Konstruktor” w Chrzanowie.


4.Możlliwość prezentacji pracy w formie artykułów w prasie studenckiej i specjalistycznej.   

 

 

 Krzysztof Michalik

____________________________________________________________________________________________________


 

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach Nr 8/17/06/2012 z dnia 21.06.2012 roku w sprawie zatwierdzenia zasad dyplomowania

29.09.2012 

§1

Senat podjął uchwałę określającą i ujednolicającą zasady dyplomowania.

§2

Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem promotora - samodzielnego pracownika naukowego WST lub osoby uprawnionej przez Radę Wydziału WST.

§3

Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem studiów.

§4

Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony z promotorem nie później niż do końca pierwszego semestru seminarium dyplomowego, zatwierdzony przez Dziekana po uprzedniej akceptacji przez kierownika katedry wiodącej dla danego kierunku.

 

§5

Wymagania oraz zakres merytoryczny prac dyplomowych ustalają kierownicy katedr w porozumieniu z promotorami prac dyplomowych.

§6

Praca powinna składać się z następujących zasadniczych części:

 • Strona tytułowa zgodna z obowiązującym wzorem wraz z zatwierdzonym tytułem pracy (tj. podpis promotora z datą) 
 • Oświadczenie studenta o samodzielnym sporządzeniu pracy dyplomowej – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 
 • Oświadczenie promotora o opiece nad przygotowaną pracą dyplomową – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 
 • Spis treści 
 • Wstęp zawierający m.in. cel i zakres pracy dyplomowej 
 • Przegląd literatury przedmiotu 
 • Opis projektu odpowiedni do tematu pracy 
 • Podsumowanie i wnioski 
 • Bibliografia 
 • Streszczenie w języku angielskim w przypadku prac dyplomowych dla studiów II stopnia oraz magisterskich 
 • Załączniki - spis załączników 
 • Elektroniczna wersja treści pracy na płycie CD (plansza graficzne w zapisie JPG)

§7

 Wymogi dotyczące maszynopisu pracy dyplomowej:

 • format arkusza papieru: A4 (pisane dwustronnie), 
 • czcionka: Times New Roman, 
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt., 
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza, 
 • marginesy : górny : 2,5 cm; dolny : 2,5 cm; prawy : 1,5 cm; lewy : 3,5 cm 
 • stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów), 
 • każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem 0,5 cm, 
 • wszystkie strony pracy są uwzględniane w numeracji ciągłej, pierwsza strona jest stroną tytułową i nie jest numerowana, w numeracji stron należy stosować cyfry arabskie, 
 • numer i tytuł tabeli w tekście umieszcza się nad tabelą, 
 • numer i tytuł rysunku, fotografii lub wykresu w tekście umieszcza się pod rysunkiem, fotografią lub wykresem, 
 • pod tabelą, rysunkiem lub wykresem należy umieścić źródło, które opisuje się podobnie jak przypisy, lecz bez skrótów, źródło powinno być pisane drukiem o dwa stopnie mniejszym niż tekst podstawowy.


§8

Pracę dyplomową należy złożyć w terminie obowiązującym w harmonogramie roku akademickiego. Niezłożenie pracy w wyznaczonym terminie skutkuje przeniesieniem obrony na kolejną sesję dyplomowania.

 

Złożenie pracy może nastąpić po uprzedniej akceptacji pracy przez Promotora. Wymagane jest pisemne potwierdzenie z datą przyjęcia na stronie tytułowej pracy.

§9

Wymagane dokumenty do przeprowadzenia procesu dyplomowania:

 

 • 3 egzemplarze części pisemnej pracy: jeden dla recenzenta i drugi w miękkiej oprawie (drukowany dwustronnie) dla celów archiwalnych z potwierdzeniem przyjęcia przez promotora należy złożyć w Dziekanacie, trzeci egzemplarz należy osobiście dostarczyć promotorowi 
 • elektroniczna wersja treści pracy na płycie CD (plansza graficzne w zapisie JPG)-3 płyty dołączone do pracy pisemnej 
 • jeden komplet plansz w teczce zamkniętej opisanej z przodu i na grzbiecie teczki - dotyczy studentów, którzy przygotowują plansze. Część graficzna obejmuje plansze formatu 70cm x 100 cm. Niedopuszczalne jest składanie plansz w teczce papierowej/kartonowej. Plansze należy przynieść w zamkniętej teczce w dniu egzaminu dyplomowego bezpośrednio na obronę. 
 • indeks wraz z kartą okresowych osiągnięć studenta z końcowego semestru 
 • 6 zdjęć dyplomowych (4,5 cm x 6,5 cm) 
 • dowód osobisty wraz z jego kserokopią 
 • zaświadczenie z Kwestury o niezaleganiu z płatnościami oraz zaświadczenie o uregulowaniu opłaty za proces dyplomowania

Brak któregoś z elementów powoduje automatyczne skierowanie obrony pracy dyplomowej na kolejną sesję.

§10

Termin obrony pracy dyplomowej wyznaczany jest przez Dziekana.

§11

 • Do egzaminu dyplomowego dyplomant możne przystąpić po uprzednim dopuszczeniu pracy dyplomowej przez recenzenta. 
 • Recenzent składa recenzję pracy dyplomowej nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem obrony 
 • Wzór oceny pracy dyplomowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§12

Szczegółowy przebieg egzaminu dyplomowego określa Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

§13

Studentów przygotowujących pracę dyplomową przed wejściem w życie niniejszej uchwały obowiązują dotychczasowe zasady.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.10.2012 roku.

 

Załączniki:

 

 

 

NAZWA PLIKU
 
Plik w formacie
.PDF
01-ZASADY OGÓLNE SEMINARIUM  DYPLOMOWEGO TU KLIKNIJ
02-ZASADY OGÓLNE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ TU KLIKNIJ
03-UCHWAŁA SENATU WST W SPRAWIE PRAC   DYPLOMOWYCH TU KLIKNIJ
04-PRAWO CYTATU  TU KLIKNIJ
05-WYTYCZNE FORMALNE TU KLIKNIJ

 

 

 

student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2015 by Krzysztof Michalik