PRAWO BUDOWLANE - PODSTAWY  

 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 
    Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji prawa budowlanego właściwych dla poszczególnych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego. Wykład ma przybliżyć rozstrzygnięcia organów administracji publicznej, które mogą być podjęte zarówno przez przystąpieniem do realizacji inwestycji budowlanej, jak również w jej trakcie, a także po jej zakończeniu. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z  podstawami  prawa budowlanego w zakresie przepisów ogólnych,  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  ,praw i obowiązki uczestników procesu budowlanego ,postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych, budowy i oddawanie do użytku obiektów budowlanych ,utrzymanie obiektów budowlanych ,postępowanie w zakresie katastrof budowlanych, organizacji administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego  ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów projektowania i realizacji obiektów budowlanych .W wykładzie podane są również przepisy karne ,informacje o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz kategorie budynków. Wykład zawiera również interpretacje prawne przepisów prawa budowlanego oraz wyjaśnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Efektem kształcenia będzie posiadanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu prawnych aspektów realizacji inwestycji budowlanych. Przedmioty związane z Prawem Budowlanym to Warunki Techniczne Wykonywania i odbioru Robót Budowlanych, Podstawy Budownictwa . Forma i warunki zaliczenia przedmiotów : egzamin pisemny i ustny, referat w zakresie prawa budowlanego ,samodzielnie wykonana opinia techniczno- prawna w zakresie projektowania lub realizacji konkretnych budynków.                                                               
 
ZAKRES PODSTAWOWY WYKŁADU CZ.1.


1. Przepisy ogólne.  
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego.
4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych .
5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych .  
6. Utrzymanie obiektów budowlanych .
7. Katastrofa budowlana .
8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego .
9. Przepisy karne .
10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie .  
11. Przepisy przejściowe i końcowe .
12 Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu
 
 

ZAKRES  ROZSZERZONY.


 
1.Intepretacje Prawa Budowlanego .
2.Wyjaśnienia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
3.Warunki Techniczne.
4.Ustawy związane z Prawem Budowlanym.
5.Rozporządzenia związane z Prawem Budowlanym.
6.Prawo budowlane –interpretacje.
7.Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
8.Eurokody związane z warunkami technicznymi.
9.Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych.
10.Intepretacje Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
11.Rzczoznawca i Biegły Sądowy w Prawie Polskim.

 
ZAKRES PODSTAWOWY WYKŁADU CZ.2.
PROCEDURY ADMINISTRACYJNE W BUDOWNICTWIE.

1. Przepisy ogólne.  
2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
3. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego.
4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych .
5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych .  
6. Utrzymanie obiektów budowlanych .
7. Katastrofa budowlana .
8. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego .
9. Przepisy karne .
10. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie .  
11. Przepisy przejściowe i końcowe .
12 Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu

NAZWA PLIKU
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqqfhg0Ns3wJMRJAczUb_MDLM0c4INUJdzgxBLoM3TFWcOo3Kb4b0m-Axh
Plik w formacie
.PDF
01-CEL  WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU  PRAWO BUDOWLANE     TU KLIKNIJ     
02-ZAKRES  WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU  PRAWO BUDOWLANE TU KLIKNIJ
03-LITERATURA DO   WYKŁADÓW Z PRZEDMIOTU  PRAWO BUDOWLANE 
TU KLIKNIJ

 

NAZWA PLIKU
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqqfhg0Ns3wJMRJAczUb_MDLM0c4INUJdzgxBLoM3TFWcOo3Kb4b0m-Axh
Plik w formacie
.PDF
01P-WYKŁAD PRAWO_BUDOWLANE CZ.1 TU KLIKNIJ
02P-WYKŁAD PRAWO BUDOWLANE CZ.2 TU KLIKNIJ
03P-WYKŁAD PRAWO_BUDOWLANE TEKST JEDNOLITY 
TU KLIKNIJ
04P-WYKŁAD ZAKRES I FORMA PROJEKTU BUDOWLANEGO TU KLIKNIJ
06P-WYKŁAD INTEPRETACJE PRAWNE GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO TU KLIKNIJ
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 R.W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO  TU KLIKNIJ

 

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

 

Spis interpretacji prawnych.

 

Dotyczące ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)

 

  •   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws3.pdf">W sprawie zlecania badań pobranych próbek wyrobów budowlanych (zamieszczono na stronie 2007.10.09)
  •   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-w_sprawie_wprowadzania_do_obrotow_wyrobow.pdf">W sprawie możliwości wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które zostały wyprodukowane w okresie ważności Polskiej Normy przedmiotowej, prawidłowo oznaczone znakiem budowlanym, dla których producenci wystawili Krajowe Deklaracje Zgodności, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym w czasie gdy norma została wycofana ze zbioru Polskich Norm (zamieszczono na stronie 2007.01.09)

 

Inne

 

  •   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1080811.pdf">W sprawie właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie wojewody wydane w trybie przepisu art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - obowiązującego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 18, z późn. zm.) (zamieszczono na stronie 2011.08.08)
  •   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/uwierz_dok.pdf">W sprawie uwierzytelniania dokumentów stanowiących część projektu budowlanego (zamieszczono na stronie 2011.02.23)
  •   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws7.pdf">W sprawie interpretacji przepisów dotyczących ustalania podmiotu właściwego do zmiany decyzji wydanej przez organ II instancji (zamieszczono na stronie 2008.09.15)
  •   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/ws1.pdf">W sprawie budowy urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu (zamieszczono na stronie 2007.10.09)
  •   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/pe_fu_dy.pdf">W sprawie pełnienia funkcji dyrektora generalnego w jednostkach organizacyjnych, stanowiących aparat pomocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży (zamieszczono na stronie 2007.06.26)
  •   http://www.gunb.gov.pl/dziala/pliki/GI-modernizacja.pdf">W sprawie pojęcia "modernizacja" (zamieszczono na stronie 2006.03.02)

 

Dotyczące ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

 

 

Dotyczące ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.)

 

 

 

student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2015 by Krzysztof Michalik