DIAGNOSTYKA BUDYNKÓW 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

Celem wykładu  jest zapoznanie studentów z  zasadami diagnostyki budowlanej jako części fizyki budowli, która ma na celu zbadanie, udokumentowanie, ocenę i odpowiednie zaklasyfikowanie, określenie  stanu rzeczywistego elementu budowlanego, konstrukcyjnego i parametrów technicznych materiałowych poprzez przeprowadzenie badań  struktury i stanu  materiałów budowlanych i konstrukcyjnych  w tym parametrów wilgotnościowych, zawartości i rozkładu agresywnych związków chemicznych, porowatości, właściwości materiałów budowlanych, parametrów  wytrzymałościowych materiałów budowlanych, nośności elementów konstrukcji.

Zapoznanie słuchaczy z procesami  Analizy Technicznej Budynku jako  złożonych  prac przygotowawczych obiektu do prac izolacyjnych, renowacji i odnawiania izolacji wodochronnych.   na czym polega ogólnie analiza techniczna budynku jako zbiór poszeregowanych czynności zmierzających do prawidłowego zaplanowania prac renowacyjnych, specyfiki pomiarów   parametrów konstrukcji i elementów wykończeniowych, sporządzenie opisu uszkodzeń, opinii, ekspertyz, dokumentacji naprawczej.

 

ZAKRES PODSTAWOWY.

 

1.Wiadmości wstępne.

2.Metodologia diagnostyki budowlanej.

3.Metody pomiarów do diagnostyki budynków.

4.Diagnostyka konstrukcji.

5.Odkrywki elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

6.Przeprowadzenie wstępnych badań.

7.Metody pobierania próbek.

8.Badania laboratoryjne.

9.Rodzaje badań laboratoryjnych.

10.Analiza struktury ścian,murów,spowi,zapraw.

11.Rezultat badań diagnostycznych.

12.Metody iniekcyjne odtwarzania izolacji

13.Wtórne izolacje pionowe.

14.Prace naprawczo-renowacyjne w budynku.

 

 

ZAKRES POSZERZONY.

 

15.Rola  inżyniera budownictwa, rzeczoznawcy budowlanego w procesie inwestycyjnym.

16.Ocena stanu technicznego budynków.

17.Przeglądy i kontrole okresowe budynków.

18.Opinie  techniczne.

19.Ekspertyzy budowlane.

20.Opinie sądowe.

 

NAZWA PLIKU
 
Plik w formacie
.PDF
 01-CEL WYKŁADU  DIAGNOSTYKA BUDOWLANA TU KLIKNIJ
 02-ZAKRES WYKŁADU  DO PRZEDMIOTU N DIAGNOSTYKA BUDOWLANA TU KLIKNIJ 
 03-LITERATURA DO PRZEDMIOTU N DIGNOSTYKA BUDOWLANA TU KLIKNIJ
 04-DIAGNOSTYKA  BUDOWLANA CZ.1 TU KLIKNIJ
 07-DIAGNOSTYKA,BADANIA I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW  CZ.1 TU KLIKNIJ
 01-WYKŁAD DIAGNOSTYKA BUDYNKÓW CZ.1. TU KLIKNIJ

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Michalik K. ,”Zuzycie Techniczne Budynkow i Budowli” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014

 

zuzycie

 

SPIS TREŚCI: 

 

Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Podstawy teoretyczne ustalania stopnia zużycia budynków i budowli
3. Podstawowe pojęcia, definicje
4. Podstawy prawne ustalania stopnia zużycia budynków i budowli
5. Bezpieczeństwo, trwałość i niezawodność
6. Metodologia ustalania stopnia zużycia
7. Metodologia wykonywania opinii w zakresie zużycia technicznego
8.Podstawy diagnostyki budowlanej.
9. Praktyczne metody ustalania stopnia zużycia i tablice pomocnicze
10. Podsumowanie
Załączniki
Załącznik nr 1 .Spis podstawowych aktów prawnych i rozporządzeń w zakresie pełnienia obowiązków biegłego sądowego z zakresu budownictwa-wyciąg z przepisów prawnych
Załącznik nr 2 .Wyciąg z Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych.
Załącznik nr 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
Bibliografia, Zrodła
Od wydawnictwa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michalik K. ,” Ekspertyzy techniczne i diagnostyka w budownictwie.” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.

niebieska12

SPIS TREŚCI: 

Wstęp
1. Podstawy teoretyczne wykonywania ekspertyz budowlanych
2. Podstawowe pojęcia, definicje
3. Podstawy prawne wykonywania ekspertyz technicznych
4. Metodologia wykonywania ekspertyz budowlanych
5. Bezpieczeństwo konstrukcji
6. Obszary, procesy i obiekty budowlane będące przedmiotem ekspertz budowlanych
7. Podstawy diagnostyki budynków i obiektów budowlanych
7.1. Wiadomości wstępne
7.2. Przyczyny powstawania uszkodzeń w budynkach
7.3. Metodologia diagnostyki budowlanej
7.4. Diagnostyka w zakresie zawilgocenia elementów i materiałów
7.5. Diagnostyka w zakresie gruntu i osiadania budynku
7.6. Diagnostyka w zakresie wstrząsów i drgań
7.7. Diagnostyka w zakresie wpływu temperatury na elementy budynku
7.8. Badania wizualne elementów konstrukcyjnych budynków
7.9. Pomiar bezpośredni
7.10. Pomiar pośredni
7.11. Diagnostyka konstrukcji
7.12. Diagnostyka uszkodzeń -zarysowania konstrukcji
7.13. Diagnostyka i badania nieniszczące
7.14. Badania niszczące -odkrywki elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych
7.15. Badania laboratoryjne
7.16. Analiza struktury elementów budynku
8. Podstawowy sprzęt do diagnostyki budowlanej
9. Ocena stanu technicznego i stopnie zużycia budynków
9.1. Zużycia techniczne obiektu budowlanego
9.2. Trwałość obiektu budowlanego
9.3. Podział obiektów budowlanych
9.4. Metody ustalania stopnia zużycia obiektów budowlanych
9.4.1.Ustalenie średnioważonego zużycia technicznego obiektu
9.4.2.Metoda czasowa Rossa określenie średniego wskaźnika zużycia technicznego obiektu
9.4.3. Określanie stopnia zużycia funkcjonalnego
9.4.4. Określanie stopnia zużycia łącznego
9.4.5. Wpływ czynników środowiskowych na zużycie techniczne
9.4.6. Efektywność remontów i modernizacji budynków mieszkalnych
10. Odpowiedzialnośc prawna osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
11. Opinie cywilno-prawne w zakresie budownictwa wykonywane przez rzeczoznawców budowlanych i uprawnionych inżynierów budownictwa na potrzeby postępowań sądowych
12. Opinie biegłego sądowego w zakresie budownictwa
13. Praktyczne uwagi dotyczące wykonywania opinii i ekspertyz z zakresu
budownictwa
14. Podsumowanie
Bibliografia
Zródła
Załączniki
Od Wydawnictwa

 

 

student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2015 by Krzysztof Michalik