BUDOWNICTWO NA TERENACH GÓRNICZYCH 

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

 

        Celem wykładów i przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami  budownictwa  na terenach górniczych, problemami  szkód  górniczych i ich systematyką ,nakładami na szkody górnicze ,wpływami eksploatacji górniczej na powierzchnię ,rodzajami wpływów ,deformacjami  ciągłymi, górniczą niecką  obniżeniowa , deformacjami nieciągłymi, przedstawienie studentom mechaniki powstawania wstrząsów górotworu pochodzenia górniczego oraz zmiany stosunków wodnych w podłożu spowodowanych oddziaływaniami górniczymi. Wykład zawiera   opis  wpływów eksploatacji górniczej na obiekty budowlane, klasyfikację obiektów oraz informację w zakresie terenów  po górniczych. omawia również  zasady ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych w zakresie obiektów projektowanych, istniejących, sprawdzenia stanów granicznych konstrukcji na ternach górniczych. Wykład zawiera również informację o uskokach tektonicznych, obszarach dawnej, płytkiej eksploatacji ,ocena przyczyn uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych, procedur postępowania odpowiedzialności za szkody górnicze. Przedstawienie w wykładzie zagadnienia specjalnych oddziaływań są podstawą do projektowania obiektów na terenach górniczych, wykonywania projektów wzmocnień uszkodzonych budynków oraz podstawy diagnostyki obiektów ,wzmocnienia i zabezpieczenia konstrukcji .  
        Celem wykładu  jest zapoznanie  ze sposobami  konstrukcyjnego projektowania  budynków  i wykonywania robót budowlanych na terenach górniczych oraz zabezpieczenia konstrukcyjnego budynków istniejących.

       Przedmioty związane z przedmiotem Zabezpieczenia Budynków na Terenach Górniczych to: Geologia, Mechanika Gruntów, Budownictwo Ogólne ,Konstrukcje żelbetowe, Konstrukcje stalowe, Fundamentowanie, Prawo Budowlane.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny i ustny lub kolokwium zaliczeniowe z wykładu, projekt techniczny rusztu żelbetowego na terenach górniczych, referat indywidualny z prezentacją ppt.

 ZAKRES PODSTAWOWY

 

1.Wiadomości wstępne
2.Budownictwo na terenach górniczych
3.Szkody górnicze i ich systematyka
4.Nakłady na szkody górnicze
5. Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię
6. Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchni
7. Deformacje ciągłe – obniżeniowa niecka górnicza
8. Deformacje nieciągłe
9. Wstrząsy górotworu pochodzenia górniczego
10. Zmiana stosunków wodnych w podłożu
11. Wpływ eksploatacji górniczej na obiekty budowlane
12. Klasyfikacja obiektów
13. Deformacje ciągłe – niecka górnicza
14. Nieciągłe deformacje terenu
15. Wstrząsy górnicze
16. Zmiana stosunków wodnych
17. Tereny pogórnicze
18. Zasady ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych
19. Zasady ogólne
20. Dane górnicze
21. Dane gruntowe
23. Oddziaływania górnicze
24. Obiekty projektowane
25. Obiekty istniejące
26. Sprawdzenie stanów granicznych konstrukcji
27. Zachowanie się obiektów budowlanych poddanych wpływom ciągłych deformacji powierzchni
28. Rola przerw dylatacyjnych
29. Budynki sztywne
30. Budynki halowe
31. Obiekty sakralne
32. Wychylenie obiektów
33. Realizacja obiektów w czasie ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej
34.Oddziaływanie nieciągłych deformacji powierzchni na budynki
35.Wychodnia uskoku tektonicznego
36.Strefa międzyuskokowa
37. Obszar dawnej, płytkiej eksploatacji
38. Przystosowanie konstrukcji budynków do nieciągłych deformacji terenu
39. Ocena przyczyn uszkodzeń obiektów budowlanych na terenach górniczych
40. Przyczyny uszkodzeń obiektów budowlanych

ZAKRES POSZERZONY

 
41. Właściwości użytkowe budynków na terenach górniczych
42.Ogólna ocena wpływu oddziaływań górniczych na właściwościużytkowe budynków
43.Badania reakcji użytkowników na skutki eksploatacji górniczej
44
. Pomiary obiektów budowlanych oraz rejestracja stanu ich uszkodzeń
45
. Przemieszczenia obiektów
46
. Odkształcenia konstrukcji
47
. Rejestracja uszkodzeń
48
. Przykłady pomiarów i badań
49
. Odpowiedzialność za szkody górnicze
50
. Uregulowania formalne
51
. Rekompensata za użytkowanie uszkodzonych i wychylonychbudynków
52
.
Budownictwo na terenach górniczych-podstawy prawne, ustawy rozporządzenia normy, warunki techniczne, literatura, artykuły, opracowania.

 

Michalik K. ,” Projektowanie budynków na terenach górniczych według eurokodów i wytycznych krajowych” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015.

projektowaniegornicze

SPIS TREŚCI: 

1. Wstęp  
2. Podstawowe definicje, określenia oznaczenia i symbole.   
3. Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię.   
4. Projektowanie budynków na terenach górniczych.   
4.1.Ustrój nośny i usztywniający.   
4.2.Sprawdzanie stanów zarysowania elementów konstrukcji.   
4.3.Klasyfikacja wpływów oddziaływań górniczych.   
4.4.Wstrząsy podziemne i górnicze   
4.5.Podział obiektów na segmenty zalecane wymiary i dylatacje   
4.6.Podział obiektów na segmenty   
4.7.Przerwa dylatacyjna jej wpływ na konstrukcje   
4.8.Posadowienie budynków.   
4.9.Fundamenty.   
4.9.1.Ruszt fundamentowy   
4.9.2.Przepona fundamentowa   
4.9.3.Płyta fundamentowa   
4.10.Kondygnacje piwnic.   
4.11.Stropy, wieńce i nadproża.   
5. Kryteria i zasady ustalania obciążeń obiektów wznoszonych na terenach górniczych według Eurokodów .   
5.1.Obliczeniowe wartości oddziaływań górniczych   
5.2.Wstrząsy górnicze   
5.3. Stany graniczne nośności-SGN.   
5.3.1.Postanowienia ogólne   
5.3.2. Sprawdzenie równowagi statycznej i nośności   
5.3.3. Kombinacje oddziaływań   
5.4. Stany graniczne użytkowalności-SGU.   
5.4.1.Postanowienia ogólne   
5.4.2.Sprawdzanie   
5.5.Wartosci częściowych współczynników bezpieczeństwa dla oddziaływań  górniczych   
5.5.1.Wiadomości wstępne   
5.5.2.Wartości współczynników bezpieczeństwa przyjęte do stosowania   
6. Projektowanie konstrukcji według Eurokodów.   
7. Diagnozowanie budynków istniejących na terenach górniczych.   
7.1.Elementy diagnostyki budynków zlokalizowanych na terenach górniczych 
7.2.Uciążliwość uszkodzeń budynków na terenach górniczych  
7.3.Ocena warunków górniczo-geologicznych 
7.4.Weryfikacja oddziaływań górniczych  
7.5.Określenie Charakterystycznych parametrów technicznych i stanu obiektu   
7.6.Weryfikacja konstrukcji i jej odporności na wpływy eksploatacji górniczej   
7.7.Sposoby oceny odporności budynków – wybór metody  
7.7.1.Odporność budynku - Metoda punktowa 
7.7.2.Odporność budynku metodą skali  
7.7.3.Odporność budynku metodą parametryczną
7.8.Wyznaczenie przemieszczeń poziomych i pionowych diagnozowanego obiektu 
8. Ocena stopnia zużycia budynków na terenach górniczych.
9. Podstawowe błędy projektowe i wykonawcze. 
9.1.Podstawowe błędy na etapie realizacji budynku na terenach górniczych.  
9. Przykładowe obliczenia. 
10.1.Analiza rusztu typu A.   
10.1.1.Założenia do obliczeń  
10.1.2. Obliczenia sił wewnętrznych w ławie fundamentowej L1 powstających w przypadku występowania eksploatacji równoległej do rozpatrywanej ławy.  
10.1.3.Obliczanie jednostkowego granicznego naprężenia stycznego w podstawie fundamentu Q. 
10.1.4.Obliczanie siły Z,max.L1 dla ławy L1   
10.1.5.Obliczanie jednostkowych sił od naprężeń stycznych w podstawie ław poprzecznych. 
10.1.6.Obliczanie współczynników K dla ław L3 i L4  
10.1.7.Obliczanie jednostkowego granicznego naprężenia stycznego Q w podstawie fundamentu L3 i L4.  
10.1.8.Obliczanie siły Z,p.L3 dla ławy L3 i L4   
10.1.9.Obliczanie naprężeń stycznych na boczne powierzchnie fundamentów.  
10.1.10.Obliczanie jednostkowej siły wywołanej naporem gruntu na ściany pionowe ławy prostopadle do kierunku poziomych odkształceń Zpp.   
10.1.11.Siły rozciągające ławę L1.   
10.1.12.Zginanie ławy w przypadku eksploatacji prowadzonej prostopadle do ławy L1   
10.1.13.Moment zginający ławę L1   
10.1.14.Ławy mimośrodowo rozciągane.  
10.1.15.Wymiarowanie zbrojenia.   
10.1.16.Obliczeniowa długości zakotwienia.  
11.  Podsumowanie   
12.Załączniki.  
Załącznik nr 1. Podstawy prawne w zakresie obiektów zlokalizowanych na terenie oddziaływań górniczych.   
13. Literatura i źródła. 
Normy, instrukcje i wytyczne, podstawy prawne   
Od wydawnictwa.  

NAZWA PLIKU
 
Plik w formacie
.PDF
PODSTAWOWA LITERATURA  DO TEMATU ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH  GÓRNICZYCH CZ.1 TU KLIKNIJ               
ZASADY OPRACOWANIA ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH I REFERATÓW  Z PRZEDMIOTU ZBnTG-SZKODY GÓRNICZE  WST KATOWICE TU KLIKNIJ
WYKŁAD ZABEZPIECZENIE BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH CZ.1
TU KLIKNIJ
WYKŁAD DEFORMACJE CIĄGŁE ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH CZ.2  TU KLIKNIJ
WYKŁAD DEFORMACJE NIECIĄGŁE  ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW NA TERENACH GÓRNICZYCH CZ.3 TU KLIKNIJ
 Michalik K. ,” Projektowanie budynków na terenach górniczych według eurokodów i wytycznych krajowych” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2015. TU KLIKNIJ
Gąsiorowski T. ,Michalik K. ,”Projektowanie budynków sztywnych na terenach górniczych .” - Wydawnictwo Prawo i Budownictwo, Chrzanów 2014.  TU KLIKNIJ 
student.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2015 by Krzysztof Michalik